Kvkk Politikası

Kvkk Politikası

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKASI

Bölüm 1. Politika’nın Amacı ve Yürürlüğü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaasları ortaya koymaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları konularında bilgilendirmelidir.

İşbu doküman (“KVKK Politikası”), ŞİRKETİMİZ’ in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu Politika’nın konusu ŞİRKETİMİZ’ in yetkilileri ve çalışanları, müşterleri, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları  ile  çalışan adaylarımız, eskiden çalışanlar ve stajyerlerimiz ile ŞİRKETİMİZ’ den emekli olan kişiler, ziyaretçilerimiz, iş ortağı ve tedarikçi adaylarımız ve sair üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun’a uygun şekilde çalışanlara sunulan ayrı bir politika metni kapsamında düzenlenmektedir.

Bölüm 2. Kanun’un Kapsamı ve ŞİRKETİMİZ’ in Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, yukarıda Bölüm 1’de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.Doğru ve gerektiğinde güncel olma.Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım AmaçlarıKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Amaçlar

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

 

madde uyarınca kişisel veriler,Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis,  tedavi  ve  bakım  hizmetlerinin  yürütülmesi,  sağlık  hizmetleri  ile  finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir

 

Kişisel Verilerin Paylaşımına İlişkin Amaçlar

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda Bölüm 2.II.a’da belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır. Buna göre, kişisel veriler;

Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veyaVeri sahibinin açık  rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veverilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ileyurtdışına aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesiKişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bölüm 3. Kişisel Verilerin ŞİRKETİMİZ Tarafından İşlenmesi

ŞİRKETİMİZ Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

ŞİRKETİMİZ tarafından kişisel veriler, aşağıda tanımlı kategoriler altında işlenmektedir:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)

Lokasyon Verisi

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)

Müşteri Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, vb.)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi

ŞİRKETİMİZ’ in ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi

ŞİRKETİMİZ çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

Çalışan Adayı Bilgisi

ŞİRKETİMİZ nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Çalışan İşlem Bilgisi

ŞİRKETİMİZ çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

ŞİRKETİMİZ çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

ŞİRKETİMİZ çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)

Pazarlama Bilgisi

ŞİRKETİMİZ tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn. pazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zengileştirme faaliyetleri)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

Denetim ve Teftiş Bilgisi

ŞİRKETİMİZ’ in kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

ŞİRKETİMİZ’ e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Görsel ve İşitsel Veri

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklam

Kişisel Verilerin ŞİRKETİMİZTarafından İşlenme Amaçları

ŞİRKETİMİZ, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrasıBilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesiÇalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrasıÇalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrasıÇalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimiFinans ve/veya muhasebe işlerinin takibiHukuk işlerinin takibiİnsan kaynakları süreçlerinin planlanmasıFaaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Faaliyetlerinin planlanması ve icrasıİş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrasıİş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimiİş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrasıİş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrasıKurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrasıKurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrasıLojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrasıMüşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrasıMüşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrasıMüşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibiPersonel temin süreçlerinin yürütülmesiŞİRKETİMİZ çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiŞİRKETİMİZ denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrasıDışardaki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrasıŞİRKETİMİZ faaliyet ve prosedürlerinin ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinintemini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrasıŞİRKETİMİZ içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrasıŞİRKETİMİZ içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrasıŞİRKETİMİZ faaliyet alanı ve/veya tesislerinin güvenliğinin teminiŞİRKETİMİZ’ in sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrasıSözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibiStratejik planlama faaliyetlerinin icrasıTedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrasıÜcret yönetimiVerilerin doğru ve güncel olmasının sağlanmasıYetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesiZiyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

 

Kişisel Verilerin ŞİRKETİMİZ Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların Kategorizasyonu

Kişisel veriler ŞİRKETİMİZ tarafından, yukarıda belirtilen amaçlarla  yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin ŞİRKETİMİZ Tarafından İşlenmesi Usulü

ŞİRKETİMİZ, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. ŞİRKETİMİZ tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda Bölüm 2.II.a ve b’de detaylandırılan artıları karşılamadığı takdirde ise veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda ŞİRKETİMİZ veri sahiplerini Kanun’un 10. Maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. ŞİRKETİMİZ, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda ŞİRKETİMİZ, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

ŞİRKETİMİZ, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Veri Güvenliği

ŞİRKETİMİZ, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda tarafımızca asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınmasıKanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesiŞİRKETİMİZ içi eğitimler ve prosedürler ile çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanmasıŞİRKETİMİZ içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınmasıKişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesiTedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması

 

Bölüm 4. Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile –ŞİRKETİMİZ YILMAZLAR MAKİNA VE OTOM ULAŞ. TAR. SANVE TİC.LTD.ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi/Odunpazarı 24. Caddesi No:2, 26100 Organize Sanayi Bölgesi/Eskişehir - Türkiye  adresine iletilmesi veya yilmazlar@yilmazlarmaksan.com adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya ŞİRKETİMİZ’ e daha önce bildirilen ve ŞİRKETİMİZsisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, ŞİRKETİMİZ tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. ŞİRKETİMİZ, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır

Veri sahibi başvuruları kural olarak ŞİRKETİMİZ tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.